کتاب بینامتنیت

اثر گراهام آلن از انتشارات شباهنگ - مترجم: پیام یزدانجو-ادبیات ایرلند